VIETILE SFINTILOR ROMANI

Asociația SOS  “Sprijin-Ocrotire-Speranță” în colaborare cu Părintele  Grigore  MARCHIȘ am pregatit o lucrare A4 alb/negru, cu 320 pag, numită "VIEȚILE  SFINȚILOR  ROMÂNI - file de pateric românesc".

Vizualizati și descarcati cartea color

PREFAȚĂ

Sfinții Români - roadele lucrării Sfântului Duh în ființa Neamului Românesc

După Învierea Sa din morți, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, le-a dat Apostolilor porunca de a propovădui Evanghelia la toate neamurile: ,, Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Şi, iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin”. (Mt. 28, 19-20).

Cuvântul Evangheliei a ajuns și în Dacia strămoșilor noștri prin propovăduirea Sfinților Apostoli Andrei și Filip după cum ne încredințează dovezile istorice prezentate de către prof. Emilian Popescu în studiul „Sfântul Apostol Filip misionar pe pământul românesc”. Astfel s-a implinit porunca Mântuitorului și în cazul neamului nostru care a primit sămânța Cuvântului chiar de la cei ce au auzit și au infăptuit cele auzite de la Învațătorul și Domnul.

Propovăduirea Evangheliei și așezarea ei la temelia vieții și a gândirii au avut drept efect schimbări majore în viața noilor creștini și apoi a comunităților în care trăiau. Prin punerea în practică a poruncilor evanghelice lumina lui Hristos strălucea tot mai mult. Strămoșii noștri au putut primi relativ ușor noua învățătură creștină întrucât preceptele lui Zalmoxe au ușurat strădania misionarilor creștini. Tocmai din acest motiv, primirea Evangheliei de către daci s-a făcut în chip pașnic.  Martirii pe care îi cunoaștem, începând  cu cei din secolul al IV-lea, sunt rezultatul persecuțiilor dezlănțuite de vremelnicii stăpânitori ai acestor ținuturi.

Din veacurile primare ale Bisericii și până în zilele noastre neamul nostru a născut și naște sfinți. Fie că este vorba de martiri, de cuvioși, de preoți, de ierarhi, de domnitori, de simpli țărani sau din oricare categorie socială, toți arătat prin viața lor că sfințirea vieții se poate realiza în orice timp și în orice loc spre slava lui Dumnezeu și spre  întărirea urmașilor în trăirea după voia Lui cea sfântă.

Sfinții Români, odrăsliți din tulpina neamului românesc, și-au mutat rădăcinile în ceruri și ne cheamă pe noi, cei ce le cercetăm viața și nevoințele, să ne „scuturăm tina de pe ochiul minții” și „să vedem pe Hristos, Soarele dreptății tuturor viață răsărind. ”Ei ne cunosc  frământările și năzuințele ca niște frați mai mari ai noștri și vor să ne vină într-ajutor. În planul vieții noastre cotidiene, când ne aflăm în vreo situație din care nu putem ieși singuri, cerem ajutorul celor care se pricep într-un domeniu sau altul.Ieșirea din fundăturile sufletești  se poate realiza prin comuniunea vie cu Dumnezeu și cu sfinții Săi. Pentru a-i chema într-ajutorul nostru este nevoie să-i cunoaștem și să avem încredere în mijlocirea lor înaintea lui Dumnezeu. În ultimul timp sunt tot mai frecvente afirmațiile celor ce neagă posibilitatea ca în neamul nostru să se fi născut sfinți. Paginile ce urmează ne arată că Duhul Sfânt a lucrat și în ființa neamului nostru deoarece a aflat aici vase vrednice de lucrarea Lui.

Cartea de față reprezintă, de fapt, Duminica Tuturor Sfinților Români regăsită în zilele lor de prăznuire de pe parcursul întregului an bisericesc. Ea s-a născut din dorința de a-i cinsti pe Sfinții Români și de a le cunoaște viața cu mai mare ușurință fără să fim nevoiți a căuta cele cunoscute despre ei în mai multe surse. Nădăjduim ca cele prezentate să se constituie într-un imbold sfânt care să trezească întru noi dorința împlinirii cuvintelor Sfântului Apostol Pavel: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa.”( Evrei 13,7).
Pr. Grigore Marchiș

NOTĂ  ASUPRA  EDIȚIEI

Cu ajutorul bunului Dumnezeu și cu mijlocirea Sfinților Români am purces la editarea acestei cărți care să cuprindă viețile și nevoințele sfinților români canonizati până acum,  precum și locul unde se găsesc mormintele sau sfintele moaște.  Cunoscând cursul vieții lor și faptele vrednice de cinstire, să ne fie acestea pildă de urmat în tot restul vieții noastre.

“Biserica cinstește pe sfinți întrucât simte prezența lui Hristos și lucrarea Sfântului Duh în ei. Cinstirea sfinților nu este, asadar, o știrbire a cinstirii lui Dumnezeu ci, dimpotrivă, este o preamarire a iubirii Sale pentru oameni și a lucrării Lui de înălțare a omului spre frumusețea și viața veșnică a lui Dumnezeu.

Sfinții pe care i-a canonizat Biserica noastră au fost mai întâi cinstiți de poporul credincios, iar Biserica, de fapt, confirmă recunoașterea sfințeniei, care vine din lucrarea Sfântului Duh în oameni. Biserica constată și proclamă sfințenia acolo unde Dumnezeu a binevoit s-o arate. Sfinții sunt cunoscuți și necunoscuți oamenilor, iar numarul total al sfinților din fiecare neam și din fiecare vreme îl știe numai Dumnezeu.

Pentru a sublinia faptul ca Duhul Sfânt a lucrat in chip minunat de-a lungul veacurilor și pe pământul țării noastre sau în poporul nostru, de la creștinarea sa începând cu secolul II și până astăzi, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la 20 iunie 1992, a hotărât ca Duminica a II-a dupa Rusalii să fie numită "Duminica Sfinților Români", urmând Duminicii Tuturor Sfinților, în general.”
Cităm mai jos câteva paragrafe din “Actul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Autocefale române privind canonizarea unor Sfinți români”

“Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi (Psalm 67, 36), căci prin sfinții care sunt pe pământul Lui, minunată a făcut Domnul toata voia întru ei" (Psalm 15,3).

Bucurie mare vestește astăzi fiilor săi, Biserica noastră dreptmăritoare, la crugul anului mântuirii 1992, în Duminica Tuturor Sfinților, hotărând ca în rândurile acestora să fie asezați cei alesi și bineplăcuți lui Dumnezeu pe care ea însăși I-a odrăslit în sânul neamului românesc.

Pe Sfinți îi cinstim, ca pe "prietenii" și "casnicii" lui Dumnezeu (Efes. 2, 19) și ca pe niște frați desăvârșiți ai noștri, care au cunoscut încercările și nevoile vieții pământești iar acum, în apropierea lui Dumnezeu mijlocesc și se roagă Lui pentru mântuirea noastră. Prin cinstirea sfinților noi sporim, înainte de toate, cinstirea pe care o datorăm lui Dumnezeu, așa cum glăsuia Mitropolitul Varlaam al Moldovei în Cazania de la Duminica Tuturor Sfinților.

Rugăciunile sfinților înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră sunt mai bine primite, însa, daca și noi credincioșii, impodobiți cu credință și fapte bune, ne rugăm împreună cu ei, lepădându-ne de păcatele noastre. Acest adevăr iî intărește și Sfăntul Ioan Gură de Aur, când spune: "Știind acestea, iubiților, să alergăm la mijlocirea sfinților, dar să nu ne mărginim la aceasta, ci să lucram și noi cum se cuvine, după pilda pe care ne-au dat-o ei".

În evlavia credincioșilor noștri n-a lipsit niciodată cinstirea unor vrednici trăitori, mărturisitori și apărători ai dreptei credințe, flori alese ale spiritualității românești din rândurile credincioșilor, cuvioșilor, preoților și ierarhilor Bisericii noastre, fără să se fi făcut proclamarea cinstirii lor printr-un act sinodal.

In anul 1950, Sfântul nostru Sinod, în spiritul tradiției creștine autentic ortodoxe, a hotărât înscrierea în rândul sfinților a unora dintre aceștia, recunoscând și confirmând cinstirea pe care poporul dreptcredincios o aducea acestor sfinți de mult timp, pentru ca în anul 1955-1956 să proclame prin Tomos sinodal canonizarea lor, cu cinstire locală pentru unii și cu cinstire în întreaga Biserică Ortodoxă Română fiind împărtășită și de celelalte Biserici Ortodoxe surori.

De aceea, luând aminte la credința și dragostea, evlavia și mila, cinstea și dreptatea și la dăruirea și jertfelnicia neamului românesc, care a odraslit mulțime de sfinți pe care numai Bunul Dumnezeu îi știe și îi cunoaște câți sunt; Văzând trebuința rânduirii unei zile de pomenire a sfinților români asa cum a fost propusă de Comisia sinodală pentru canonizarea sfinților români;

Sfântul Sinod a hotărât la 20 iunie 1992 ca de acum și până la sfârșitul veacurilor, în întreaga Biserică Ortodoxă Română, să se numere cu sfinții și să se cinstească, după pravilă, cu slujbă specială și cu acatist toți sfinții din neamul românesc, știuți și neștiuți, pentru a căror cinstire se instituie "DUMINICA SFINȚILOR ROMÂNI" care va fi asezată în Calendarul Bisericii noastre în fiecare an a doua Dumincă după Pogorarea Duhului Sfânt, arătându-se prin aceasta lucrarea Sfântului Duh în Biserica noastră de-a lungul veacurilor.

În această Duminică vor fi amintiți și cu evlavie cinstiți:
- Sfinții ierarhi, preoți și diaconi slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române care s-au săvârșit mucenicește și au mărturisit și au apărat cu jertfelnicie credința ortodoxă, neamul și țara noastră;
- Sfinții cuvioși și cuvioase care s-au săvârșit trăind deplin viața călugărească și care, prin pilda vieții lor și prin rugăciune, au hrănit duhovnicește pe toți dreptcredincioșii;
- Sfinții martiri din orice treaptă harică sau stare obștească și toți aceia care prin pătimirile și sângele lor martiric au primit cununa sfințeniei;
- Sfinții români uciși de oștile păgâne sau ale altor asupritori de-a lungul veacurilor, precum și cei care au căzut în lupta cu aceștia sau în amară robie pentru credinta, Biserică și neam;
- Sfinții care s-au săvârșit luptând cu arma cuvântului pentru apararea credinței, a Bisericii Ortodoxe și a binecredincioșilor ei fii. Și toti ceilalți sfinți creștini ortodocși români din toate timpurile și de pretutindeni, știuți și neștiuți, care au sporit în dragostea pentru Hristos, a faptei bune, a rugăciunii și a virtuții creștine, pe care Dumnezeu i-a scris în Cartea Vietii.

Către toți aceștia să înălțăm rugăciuni fierbinți, cu inima curată și împreună cu ei să preamărim pe Dumnezeu zicând: "Bucurați-vă, toate cetele sfinților români împreună cu toți sfinții, podoaba de mult preț a Bisericii lui Hristos, cea una dreptmaritoare!"

Vestindu-vă toate cele de mai sus, cu conștiința datoriei împlinite față de înaintașii noștri, demni de cinstire pentru sfințenia vieții lor, să ne îndreptăm rugăciunile către Atotputernicul Dumnezeu, drept mulțumire pentru toate câte ne-a învrednicit a săvârși pentru slava Bisericii și a dreptcredinciosului popor român. Și pentru ca legătura și comuniunea noastră de rugăciune cu sfinții pe care I-am pomenit și cu toți cei aleși și știuți în totalitatea lor numai de Prea Bunul Dumnezeu, să dăinuiască de-a pururea, avem îndatorirea să păstrăm și să mărturisim aceeași dreaptă credința pe care au mărturisit-o ei, să avem aceeași dragoste lucrătoare în faptele bune de fiecare zi și să propășim pe calea unității, în duhul canonicității Ortodoxiei noastre.  Să ținem mereu aprinsă candela credinței strămoșești și a spiritualității românesti, pentru a ne lumina calea spre mântuire, nouă și urmașilor noștri.
I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, “
Nicoleta Rusu, Președinte Asociația SOS

CUPRINS

IANUARIE   Pagina
Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești 10 Ian ................................ 4
Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic 13 Ian ................................ 8
Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului 25 Ian ................................ 10
Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei 26 Ian ................................ 13
FEBRUARIE    
Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea 29 Feb ................................ 15
Sfântul Cuvios Ioan Casian Romanul 29 Feb ................................ 16
MARTIE    
Sfântul Sfinţit Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului - 7 Mart ................................ 18
Sfinții Mucenici Montanus, preotul și soția sa Maxima - 26 Mart ................................ 19
Sfinţii 26 de Mucenici din Goţia - 26 Mart ................................ 21
APRILIE    
Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium - 6 Apr ................................ 21
Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului - 11 Apr ................................ 23
Sfântul Mucenic Sava de la Buzău - 12 Apr ................................ 32
Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului - 14 Apr ................................ 36
Sfântul Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului - 20 Apr ................................ 42
Sfinții Ier. Mărt. Ilie Iorest și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei - 24 Apr ................................ 45
Sfântul Ierarh Simion Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei ................................ 53
Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș - 24 Apr ................................ 54
Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin din Durostorum - 24 Apr ................................ 56
Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului- 25 Apr ................................ 57
Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă) - 26 Apr ................................ 61
Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia - 28 Apr ................................ 62
MAI    
Sfântul Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), Patriarhul Constantinopolului - 2 Mai ................................ 63
Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici - 3 Mai ................................ 65
Sfântul Mucenic Ioan Valahul - 12 Mai ................................ 68
Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei - 15 Mai ................................ 71
Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei - 16 Mai ................................ 80
Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul - 27 Mai ................................ 82
IUNIE    
Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava - 2 Iun ................................ 83
Sfinții Mucenici: Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel - 4 Iun ................................ 87
Sfinții Mucenici Nicandru și Marcian - 8 Iun ................................ 91
Sfântul Mucenic Isihie - 15 Iun ................................ 91
Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești - 22 Iun ................................ 92
Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana - 24 Iun ................................ 95
Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț - 30 Iun ................................ 100
IULIE    
Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți - 1 Iul ................................ 103
Sfântul Voievod Ștefan cel Mare - 2 Iul ................................ 107
Sfinții Mucenici Epictet și Astion - 8 Iul ................................ 121
Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor - 18 Iul ................................ 125
Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche - 21 Iul ................................ 128
Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel (Argeș) - 26 Iul ................................ 131
AUGUST    
Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț - 5 Aug ................................ 133
Sfântul Cuvios Pafnutie - Pârvu Zugravul - 7 Aug ................................ 144
Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla - 7 Aug ................................ 145
Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului - 11 Aug ................................ 150
Sfinții Martiri Brâncoveni - 16 Aug ................................ 156
Sfântul Cuvios Iosif de la Văratec - 16 Aug ................................ 169
Sfântul Gheorghe Pelerinul - 17 Aug ................................ 171
Sfimții Mucenici Donat și Silvan diaconul, Romul preotul și Venust - 21 Aug ................................ 173
Sfântul Mucenic Lup - 23 Aug ................................ 176
Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului - 30 Aug ................................ 177
Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei - 30 Aug ................................ 180
SEPTEMBRIE    
Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul (cel Smerit) - 1 Sept ................................ 183
Sfinții Cuviosi Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânişoara - 3 Sept ................................ 186
Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați - 7 Sept ................................ 187
Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona - 9 Sept ................................ 189
Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău - 9 Sept ................................ 191
Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop - 13 Sept ................................ 194
Sfinţii Mucenici : Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian - 13 Sept ................................ 195
Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, Mitropolitul Banatului - 15 Sept ................................ 196
Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul - 15 Sept ................................ 199
Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi - 22 Sept ................................ 202
Sfântul Voievod Neagoe Basarab - 26 Sept ................................ 205
Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești - 27 Sept ................................ 216
OCTOMBRIE    
Sfinții Cuvioși Chiriac și Iosif de la Bisericani - 1 Oct ................................ 226
Sfinții Cuvioși Misail si Daniil de la Mănăstirea Turnu - 5 Oct ................................ 231
Sfânta Cuvioasa Parascheva – 14 Oct. ................................ 232
Sfinții Cuvioși Mărturisitori Visarion, Sofronie si Mucenicul Oprea - 21 Oct ................................ 239
Sfinții Preoti Mărt. Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel - 21 Oct ................................ 249
Sfăntul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrot. Bucureștilor – 27 Oct. ................................ 253
Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești - 28 Oct ................................ 257
NOIEMBRIE    
Sfinții Mucenici Claudiu, Castor, Sempronian si Nicostrat - 9 Nov ................................ 258
Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni - 12 Nov ................................ 259
Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț - 15 Nov ................................ 262
Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul - 20 Nov ................................ 268
Sfântul Mucenic Dasie - 20 Nov ................................ 274
Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea - 23 Nov ................................ 276
Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei - 30 Nov ................................ 279
Sfântul Apostol Andrei Ocrotitorul României – 30 nov ................................ 281
DECEMBRIE    
Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica - 3 Dec ................................ 293
Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș - 7 Dec ................................ 298
Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei - 13 Dec ................................ 301
Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul - 18 Dec ................................ 302
Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului - 22 Dec ................................ 308
Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana - 26 Dec ................................ 310
Sfântul Mucenic Hermes - 31 Dec ................................ 313
Acatistul Sfinților Români ................................ 315

BIBLIOGRAFIE - Toate drepturile asupra textelor aparțin autorilor, site-urilor și editurilor, copierea lor în această lucrare este cu scop informativ, fară interese comerciale sau de altă natură, cartea fiind gratuită. Majoritatea textelor si unele fotografii sunt preluate de pe www.sfintiromani.ro alcatuit cu multa râvnă și evlavie de dl Razvan Popescu.

Surse online: www.sfintiromani.ro / www.doxologia.ro / www.trinitastv.ro / www.basilica.ro / www.ziarullumina.ro / www.creștinortodox.ro / www.ortodox.ro / www.anulbrancoveanu.ro / www.mediafax.ro / www.wikipedia.ro

1) Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, ”Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti”, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1987

2) Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, ”Sfinţi daco-romani şi români”, Editura Trinitas, Iaşi, 2007

3) Arhimandrit Ioanichie Bălan, ”Sfinte moaște din România”, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2004

4) Mircea Păcurariu, ”Sfinţi daco-romani si români”, Trinitas, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1994 (Apologeticum, 2006, ediţie electronică),

5) Arhimandrit Ioanichie Bălan, ”Patericul Românesc      vol. I”, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2011

6) ”De veghe în casa Măriei Sale. File de pateric de la Mănăstirea Putna”, Editura Mitropolit Iacob Putneanul, Putna, 20177) ”Sfinţii ocrotitori ai Moldovei”, Editura Doxologia, 2009

8) Ziarul Lumina, 9) Broșura de prezentare a Sfintei Mănăstiri Lainici Sfânta Mănăstire Lainici

10) ”Jertfă creştină şi sacrificiul uman în Europa medievală şi premodernă” Editura Sfântul Antim Ivireanul 2014 – textele prelegerilor susținute la Simpozionului Internaţional din 2012 de la Mănăstirea Hurezi.

11) Revista Familia ortodoxă, nr. 9 (80)/ septembrie 2015

Dacă găsiți această lucrare folositoare şi doriţi să susţineţi publicarea şi distribuirea gratuită în toată ţara şi în diaspora romănă a acestei cărți, vă rugăm să depuneţi donaţiile dvs. în contul:

Asociaţia SOS “ Sprijin-Ocrotire-Speranta” - IBAN RO02 BTRL RONCRT 0335 69 1401 - BANCA TRANSILVANIA

CARTEA SE DISTRIBUIE GRATUIT / ISBN 978-973-0-29673-0

GRAFICĂ COPERTĂ – Artis Vitalis SRL - www.print-icoane.ro

Asociația SOS “ Sprijin-Ocrotire-Speranță”

Tel: 0784-212.682 / office@pro-romanesc.ro

www.sos.pro-romanesc.ro